Úskalí práce na mateřské dovolené

V tomto článku se zaměříme na to, jaká jsou úskalí práce na mateřské dovolené a jakým zákonným způsobem si vůbec žena na mateřské dovolené může přivydělat.


Nejprve si ale musíme utřídit pojmy Mateřská dovolená a Peněžitá pomoc v mateřství, Rodičovská dovolená a Rodičovský příspěvek.


Mateřská dovolená

Mateřská dovolená patří dle Zákoníku práce mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen tuto nepřítomnost v práci omluvit. Jde o poskytnutí volna za účelem porodu a péče o narozené dítě.

Zaměstnankyni přísluší mateřská dovolená v délce podpůrčí doby (délka poskytování):

  • po dobu 28 týdnů, jestliže porodila jedno dítě

  • po dobu 37 týdnů, jestliže porodila zároveň 2 a více dětí


Na mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla v období 8. až 6. týdnů před očekávaným porodem, tento den si volí žena sama.

Žena si může sama určit konec mateřské dovolené, nesmí být však v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Zaměstnavatel tedy nemůže začít zaměstnankyni přidělovat práci dříve, i když o to sama požádá, musí být v tomto případě dodrženo výše uvedené.Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je dle Zákona o nemocenském pojištění dávkou nemocenského pojištění, kterou zaměstnankyně pobírá v průběhu mateřské dovolené.


Podmínky nároku na tuto dávku jsou dány Zákonem o nemocenském pojištění:

  • základní podmínkou nároku je účast na pojištění (například: pracovní poměr, dobrovolná účast na nemocenském pojištění pro OSVČ) v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, což je doba 8. až 6. týdnů před očekávaným porodem

  • další podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství


Práce a mateřská dovolená

Jestliže zaměstnankyně pobírá peněžitou pomoc v mateřství z pojištěné činnosti, kterou vykonávala před nástupem na tuto nemocenskou dávku, nesmí vykonávat práci, ze které tuto dávku pobírá.

Například: zaměstnankyně čerpá při mateřské dovolené peněžitou pomoc v mateřství ze zaměstnání, kde pracovala jako mzdová účetní, tudíž nesmí po dobu čerpání tohoto příspěvku tj. 28 týdnů (při porodu jednoho dítěte) a 37 týdnů (při porodu vícerčat) konat tuto práci.

Pokud chce pracovat pro stejného zaměstnavatele, musí s ním uzavřít smlouvu na jinou činnost, například: Personalista, což je jiná činnost, než ze které pobírá dávku nemocenského pojištění.

Toto je omezení práce při peněžité pomoci v mateřství.

Stejné omezení má i žena, která je OSVČ. Nesmí svou samostatnou činnost vykonávat osobně po tuto dobu.


Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená patří dle Zákoníku práce mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen tuto nepřítomnost v práci omluvit.

Účelem rodičovské dovolené je prohloubení péče o dítě a přísluší zaměstnankyni po skončení mateřské dovolené do doby, kdy dítě dosáhne 3 let věku.


O rodičovskou dovolenou žádá zaměstnankyně písemně svého zaměstnavatele, a to po skončení mateřské dovolené, kde uvede délku čerpání dovolené v maximální délce do dosažení 3 let věku dítěte.

Při čerpání rodičovské dovolené má zaměstnankyně nárok na výplatu rodičovského příspěvku.


Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dle Zákona o státní sociální podpoře dávkou státní sociální podpory, kterou vyplácí místně příslušný Úřad práce.

Není zde podmínka účasti na pojištění, tudíž žena, která neměla žádnou pojištěnou činnost (pracovní poměr, dobrovolnou účast na nemocenském pojištění jako OSVČ), ze které by pobírala peněžitou pomoc v mateřství, dostává ode dne narození dítěte rodičovský příspěvek.

Nárok na tento příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.


Podmínka osobní celodenní a řádné péče o dítě je splněna, pokud rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou (například: prarodič, chůva, teta), případně pokud dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo školku a to maximálně na 46 hodin v měsíci, u dětí starších 2 let se docházka ve školkách nesleduje.


Práce a rodičovská dovolená

Práce při pobírání rodičovského příspěvku není nijak omezena. Pokud rodič zajistí celodenní řádnou péči o dítě dle výše uvedeného, může vykonávat u svého zaměstnavatele stejnou práci dle pracovní smlouvy, kterou má u něj uzavřenou, může tedy vykonávat stejný druh práce.

Žena může při pobírání rodičovského příspěvku konat práci jak u svého zaměstnavatele, tak u jiného zaměstnavatele. Výše výdělku není ničím omezena, může vykonávat i práci na Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti.


Jak vidíte, omezení přivýdělku při mateřství a rodičovství nejsou tak zásadní, aby si žena nemohla přivydělat, a tím si zároveň udržet dosavadní ekonomickou situaci, ale také zůstat v sociálním kontaktu s kolegy z práce a držet tak krok v dosavadním pracovním procesu.


Autorka Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky, který probíhá ve 21 městech po celé ČR, od roku 2009. Přečíst 274 recenzí kurzu.


Přečtěte si také:

Nejlepší čas zvýšit si kvalifikaci je na mateřské