Různé podoby flexibilních pracovních úvazků a proč je zavést i ve vaší firmě

Lidé někdy namítají, že v jejich firmě nemohou fungovat flexi úvazky, protože některé pozice z principu neumožňují práci z domova. Jenže to, že někdo pracuje na flexi-úvazek, nemusí znamenat (jen), že si může brát home-office. Forem flexibilních úvazků je celá řada a mohou tak pokrýt nejrůznější pracovní pozice a jejich specifika. A přínosem mohou být jak pro samotné zaměstnance, tak i pro firmu jako takovou.


Typy flexi-úvazků:

  • zkrácený úvazek – zaměstnanec pracuje méně než 40 hodin týdně

  • pružná pracovní doba – zaměstnanec má dané hodiny během dne, kdy musí být přítomen v zaměstnání; přijít a odejít může v určitém časovém rozpětí dle vlastního uvážení, ale musí vždy dodržet stanovený počet odpracovaných hodin každý den či v součtu za týden/měsíc

  • volná pracovní doba – zaměstnanec nemusí dodržovat pevně stanovenou pracovní dobu a přichází a odchází dle vlastní potřeby, ale musí vždy dodržet stanovený počet odpracovaných hodin každý den/týden/měsíc

  • dodržení celkového počtu hodin za týden/měsíc/rok – zaměstnanec nemusí odpracovat určitý počet hodin každý den, ale stačí, když souhlasí celkový počet odpracovaných hodin za stanovené období, takže může dle potřeby pracovat některé dny méně a jindy si hodiny zase „napracovat“

  • stlačená pracovní doba – zaměstnanec musí pracovat po určité časové období; zůstává celkový počet odpracovaných hodin, ale sníží se počet dní, v nichž pracuje

  • postupné nástupy – zaměstnanci nepřicházejí a neodcházejí všichni v jednu dobu, ale postupně, přičemž se značná část jejich pracovní doby navzájem překrývá (nejde tedy o práci na směny)

  • sdílené pracovní pozice – jednu pracovní pozici sdílí více osob, které se v ní střídají (např. jedna pracuje v dopoledních a druhá v odpoledních hodinách, či některé dny v týdnu)

  • pracovat vzdáleně – práce nevyžaduje fyzickou přítomnost v kanceláři; zaměstnanec může pracovat odkudkoli a využívat přitom různé prostředky

  • sdílené pracovní prostředí – zaměstnanci, jejichž pracovní doby se nepřekrývají, sdílí jedno společné místo v kanceláři, které využívají v době, kdy druhý z nich není přítomen; místo v kanceláři či třeba v zasedací místnosti si mohou např. zamluvit dle aktuální potřeby přes on-line rezervační systém

Jednotlivé typy flexi-úvazků se samozřejmě mohou různě kombinovat.

Výhody flexi-úvazků pro zaměstnance i firmu

Díky tomu, že si zaměstnanec může práci přizpůsobit dle svého, dokáže při troše snahy dobře skloubit se zaměstnáním také svůj osobní život, vlastní potřeby i potřeby své rodiny, aniž by to narušovalo plnění jeho pracovních úkolů (např. když bude mít jeho potomek ve škole besídku, na kterou se bude chtít přijít podívat, nebude si kvůli tomu muset brát půl dne dovolenou či se „hodit marod“, ale jednoduše svou práci odvede s menším časovým posunem).

Zároveň se tak snižují absence zaměstnanců a díky možnosti flexi-úvazků firma nemusí přijít o matky na či po mateřské dovolené, které mohou po celou dobu zůstat v kontaktu s pracovním kolektivem, byť jen vzdáleně a z počátku ve velmi malé míře, a značně se poté usnadňuje jejich návrat do zaměstnání.

Ten, kdo má možnost ovlivňovat to, jak vypadá jeho pracovní rozvrh, má pocit větší zodpovědnosti, kontroly nad situací a smysluplnosti toho, co dělá. To může posilovat jeho pocity vnitřního naplnění a zdravého sebevědomí – vidí, že se mi daří dosahovat toho, co si sám stanovil, a nemá pocit, že jen plní nesmyslné úkoly, které mu zadal kdosi druhý.

Takový zaměstnanec pak pravděpodobně bude spokojenější, šťastnější a uvolněnější. Díky tomu, že si může např. určovat příchody a odchody do práce, je uvolněnější (nestresuje ho hrozba pozdních příchodů či toho, že nestihne dokončit svou práci, než bude mít „padla“; nemusí se obávat, jak bude shánět hlídání, když mu onemocní dítě apod.).

S tím souvisí také vyšší loajalita zaměstnance. Protože si může práci uzpůsobovat dle svých potřeb, cítí se příjemně a je firmě vděčný a oddanější jejím zájmům. Dobře se v práci bude cítit také proto, že flexibilní spolupráce podporuje rovnocenné vztahy mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky bez direktivního řízení. Ti se orientují na splněný úkol, nikoli na neustálé kontrolování svých podřízených, kolik hodin tráví v práci a kdy přesně jaké činnosti vykonávají. S tím úzce souvisí také nižší fluktuace zaměstnanců.

Fungování zaměstnanců na flexi-úvazky může firmě výrazně snížit náklady – jestliže někteří pracují z domova, není potřeba tak velkých kanceláří, jejich vybavení a nižší je i spotřeba elektřiny, vody atd. Ušetří i zaměstnanci – nemusí-li například dojíždět do kanceláře každý den, sníží se jejich výdaje za dopravu a navíc tak šetří i vlastní čas (o ekologickém přínosu nemluvě).

Úsporu času vytváří také vyšší efektivita, kterou flexibilní úvazky podporují. Pokud není sledován počet odpracovaných hodin, ale to, zda zaměstnanec splní zadaný úkol, bude se snažit strávit čas v práci produktivně, protože po dokončení svého projektu může třeba dříve odejít domů. To ho může podporovat i v hledání inovativních řešení a různých zlepšení, která mu v tomto mohou pomoci.

Díky vyšší efektivitě, kratšímu času stráveného dojížděním a možnosti si práci operativně přizpůsobit, mají zaměstnanci méně přesčasů. A to třeba i díky tomu, že „hluchá místa“ pracovního dne, kdy například čekají na dodání podkladů od kolegy, mohou strávit nějakou jinou činností.

Závěr

Možnost pracovat na flexi-úvazek má, jak už bylo řečeno, velkou řadu výhod a je významným benefitem, který pomáhá přitáhnout a udržet si kompetentní zaměstnance a to třeba i v menší firmě, která nemůže nabídnout takovou finanční odměnu, kterou by dostávali jinde.

Umožňuje firmě pružněji plánovat své strategie a reagovat na aktuální potřeby trhu. V neposlední řadě lze díky flexi-úvazkům nakombinovat si ideálního kandidáta na jeden plný úvazek třeba zaměstnáním dvou až tří pracovníků na úvazky zkrácené , kteří mají dohromady vlastnosti a schopnosti, které by se jen obtížně hledaly u jediné osoby.

Flexibilní úvazky mají samozřejmě i svá úskalí; vyžadují změnu myšlení jak u zaměstnanců, tak i u vedoucích pracovníků, a kladou na ty, kdo v jejich režimu pracují, zvláštní nároky, tomu se budeme věnovat ve speciálním článku.

Zdroj:

https://content.wisestep.com/flexible-work-schedules/