Osobnostní test: 5 hlavních vlastností osobnosti

Základem osobnostního testu v Mavimi je tzv. Big Five Traits Model (5 velkých osobnostních vlastností). Jedná se o test, který je celosvětově široce rozšířený a základem pro asi největší počet vědeckých studií týkajících se výzkumu osobnostních typů.

Test vznikal postupně v posledních desetiletích (1950–1990) na základě řady výzkumů zaměřených na osobnostní vlastnosti. Test vychází z předpokladu, že existuje korelace mezi tím, jak verbálně popisujeme vlastní i cizí chování na straně jedné, a osobnostními vlastnostmi na straně druhé (tzv. lexikální hypotéza). 

Zpočátku se vycházelo z toho, že osobnostních vlastností je podstatně víc, přičemž některé z nich se ale překrývaly. V roce 1981 spojil americký psycholog Lewis Goldberg překrývající se vlastnosti a vytvořil model základních pěti vlastností, kterými jsou

Kreativita (Openness to experience)

Svědomitost (Conscientiousness)

Extraverze (Extraversion)

Přívětivost (Agreeableness)

Emoční stabilita (nebo opačně Neuroticismus)

Vzhledem k tomu, že způsob vyjadřování se v různých kulturách liší, liší se i výsledky testů v jednotlivých státech, kulturních skupinách, věku a genderu.


Psychometrický výzkum vychází z toho, že určité výsledky testu predikují typ pozice, na kterou se člověk s určitými vlastnostmi hodí, a do určité míry korelují s úspěchem v zaměstnání.

Testy na základě Big Five Traits Modelu se používají celosvětově jak ve psychometrickém průzkumu, tak i při výběru zaměstnanců. 

Model lze velmi dobře použít jako pomocný nástroj při rozhodování, o jaký druh pozice se budete ucházet, nebo abyste lépe pochopili svoji osobnost.

Výsledky testu můžete použít

 • pro testování vlastního osobnostního profilu

 • jako jeden z nástrojů při náboru nových zaměstnanců

 • při změně pozice u stávajících zaměstnanců

 • při tvorbě heterogenních projektových týmů


Detailní popis 5 základních vlastností


Kreativita

(Openness to experience)

Nápaditý

Má fantazii

Cit pro estetiku

Citlivý

Aktivní

Svědomitost

(Conscientiousness)

Orientovaný na cíl

Sebedisciplinovaný

Pořádný

Rozvážný

Kompetentní

Extroverze

(Extraversion)

Společenský

Pozitivně naladěný

Vyhledává vzrušení

Aktivní

Asertivní

Přívětivost 

(Agreeableness)

Důvěryhodný

Mírný

Upřímný

Altruistický

Týmový

Emoční stabilita

(Opak neuroticismu)


Odolný

Kontroluje impulsy

Pozitivní

Motivovaný

Mírný


Kompletní osobnostní test ke stažení

Osobností test k použití v práci nebo i jen pro Vaše osobní účely si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo doc.

Jak interpretovat výsledky

Kreativita – Openness to experience | Vynalézavý/zvědavý vs. konzistentní/opatrný

Tato dimenze reflektuje stupeň vaší intelektuální zvědavosti, kreativity a preferování všeho nového a různorodého. Vyjadřuje, do jaké míry máte pozitivní postoj k umění, ke všemu, co souvisí s emocemi, k dobrodružství, nevšedním nápadům, ke zvědavosti a různorodým zkušenostem. Dá se také chápat tak, do jaké míry preferujete různorodou, kreativní činnost oproti rutině. 


 • Vysoké skóre může ale také znamenat, že preferujete intenzivní euforické zážitky, máte problém se soustředit na důležité a můžete inklinovat k nevypočitatelnosti. 

 • Nízké skóre může oproti tomu být interpretováno jako sklon k pragmatismu, rozhodování podložené daty, ale také tendence k dogmatismu a tvrdohlavosti.

Svědomitost – Conscientiousness | efektivní/organizovaný vs. bezstarostný/lehkovážný

Tato dimenze vyjadřuje míru vaší spolehlivosti, sebe-disciplíny, soustředění na cíle, úkoly a povinnosti. 

 • Vysoké skóre může znamenat, že preferujete plánované oproti spontánnímu rozhodování, jste soustředění, ale máte zároveň sklon k tvrdohlavosti, umíněnosti a nepoddajnosti. 

 • Nízké skóre lze interpretovat tak, že jste flexibilní a spontánní, ale můžete mít sklony k nedbalosti a nespolehlivosti.

Extraverze Extraversion | extravertní/energický vs. samotářský/rezervovaný

Tato dimenze vyjadřuje do jaké míry jste družní, komunikativní, vyhledáváte společnost ostatních a jste asertivní. 

 • Vysoké skóre ale může také znamenat, že na sebe upozorňujete a jste v sociálním kontextu často příliš dominantní. 

 • Nízké skóre znamená, že se častěji držíte zpátky, jste přemýšliví, rezervovaní a žijete z části ve vlastních myšlenkách.

Přívětivost – Agreeableness | přátelský/soucitný vs. vyzývavý/odtažitý

Tato dimenze vyjadřuje míru vaší empatie, soucitu, kooperativnosti, ochoty pomáhat ostatním a vaše pozitivní naladění/přístup k situacím spíš než nevraživost a podezíravost. 

 • Vysoké skóre ale může také znamenat, že jste příliš submisivní a/nebo naivní. 

 • Nízké skóre lze interpretovat i tak, že může být obtížné s vámi vyjít, jste pravděpodobně silně soutěživí, inklinujete ke svárlivosti a můžete někdy působit nedůvěryhodně.

Emoční stabilita

(stabilní/sebejistý vs. senzitivní/impulzivní) 

Tato dimenze znamená odolnost vůči emočnímu stresu, tj. do jaké míry dobře snášíte složité situace, jste schopni kontrolovat impulsy, negativní emoce a myšlenky. 

 • Vysoké skóre znamená psychicky stabilní a mírnou povahu, ale můžete mít tendenci k lhostejnosti a být málo inspirativní. 

 • Nízké skóre oproti tomu ukazuje na to, že se necháte snadno rozčílit, trpíte pocity obav a strachů, jste lehce zranitelní, málo asertivní (reaktivní) a nejistí, ale na druhé straně se lehce pro věci nadchnete. 


Jaké vlastnosti vyžadují rozličné pozice


Leadership/Management

 • Vysoká Emoční stabilita (nízký neuroticismus)

 • Vyšší skóre Kreativity

 • Vyvážené skóre Svědomitosti (sebe-organizovanost) 

 • Vyvážené skóre Extraverze

Rutinní, odborné pozice

 • Nižší skóre Extraverze 

 • Nižší skóre Kreativity

 • Vyšší skóre Emoční stability

 • Vyšší skóre Svědomitosti

Adaptivní pozice (vyžadují schopnost pružně reagovat na změnu prostředí)

 • Vyšší skóre Emoční stability

 • Vyšší skóre Svědomitosti

Proaktivní pozice (vyžadují vlastní iniciativu)

 • Vyšší skóre Kreativity